تحقیق حکیم نظامی گنجوی

 

http://www.myclassroom.ir/?p=247

--------------------------------------------------------------------------------------------------

تحقیق عطار نیشابوری

 

http://www.myclassroom.ir/?p=513

--------------------------------------------------------------------------------------------------

تحقیق سعدی و آثارش

 

http://www.myclassroom.ir/?p=555

--------------------------------------------------------------------------------------------------

پاورپوینت حکیم نظامی گنجوی

 

http://www.myclassroom.ir/?p=250