محور های اصلی برای موفقیت

ا - برنامه ریزی 

2- خرده فروشی و جذب از طریق فروش محصول

3- کاهش خطا ها و بالا بردن درصد موفقیت

4- همانند سازی و آموزش