جای جوش و به وجود آمدن لکه

یکی از عارضه های جوش صورت باقی ماندن لکه در آن ناحیه بعلت التهاب و فعال بودن سیستم دفاعی بدن در آنجا می باشد جوش هایی که بیشتر دسکاری شوند

 احتمال بوجود آمدن لکه بیشتر است در ضمن افراد با رنگ پوستی تیره تر لکه ناشی از جوش در آنها بیشتر است. 

ذرمان این عارضه در حقیقت درمان جوش است یعنی با درمان جوش بعلت کم شدن التهاب احتمان بو جود آمدن لکه کم می شود.