پاکسازی منظم پوست اولین شرط برای عدم به وجود آمدن این جوش هاست اگر پوست به خوبی تمیز نشود آلودگی های بیشتری جذب می کند و ابتدا جوش


 هایی به رنگ زرد و سپس سیاه ایجاد می شود برای آرایش از فرآورده هایی مخصوص پوست چرب استفاده کنیید