چای سبز غنی از آنتی اکسیدان هاست همچنین نشان داده شده است که سبب کاهش کلسترول تقویت عملکرد ایمنی و کاهش ابتدا به برخی از انواع سرطان ها

 میشود  مصرف چای باعث کم اشتهایی می شود در نتیجه وزن خودتان را از دست می دهید. در حالیکه از کافیین دریافتی خودتان نیز رضایت دارید