سماق  دارای ترکتبات شیمیایی مختلف مانند اسید تانیک . تانن . دکستروز و میریستین است . در گذشته از سماق به عنوان قابض برای درمان اسهال . رفع

 خونریزی دهان و همچنین ضد عرق استفاده میشده است.

تحقیقات اخیر نشان داده است که عصاره پوست میوه سماق بر تعدادی از باکتری های روده ای موثر است . سماق از لحاظ اقتصادی استفاده در مواد آرایشی

 صنایع دارویی مواد غذایی و فضای سبز اهمیت دارد.

این گیاه تکثیر رویشی گسترده ای داشته و کلن های متراکمی را به صورت پاجوش ایجاد مینماید.