کسانی که می خواهند شرکت ثبت کنند باید یک سری مراحل را طی کنند . هر چند برخی شرکت های مجری ثبت شرکت این مراحل را انجام می دهند اما اگر شخص خود اطلاع داشته باشد که چه کارهایی باید برای ثبت شرکت انجام دهد ، روال کار با هزینه کمتری انجام می شود . 

این سایت روال کار را به صورت ساده و روان شرح داده است :