با روش زیر می توانید تمام فونت ها را یکجا و در تمام اسلاید ها تغییر دهید:

Home
Editing 
Replace 
 Replace Fonts