مجموعه حاضر شامل دو کد متلب است که سری فوریه موج دندان اره ای را برای K=10 و K=100 را رسم می کنند.


کد های متلب دارای توضیحات لازم به صورت کامنت هستند.


برای اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید:


https://goo.gl/PUXiZu